Amerika ch Boleya Akhoti Sadh , bhai Dhapali ne dita Karara Jawab